1. ZAŠTO UGARDITI GASNU INSTALACIJU?

 

Najveća prednost upotrbe gasa je daleko niža cijena gasa u odnosu na benzin.

Ušteda je od 50% do 70% što zavisi od ugra đenog sistema.Ugradnja uređaja i opreme se otplati ve ć nekon 5 do 8 hiljada pre đenih kilometara za vozila sa karburatorskim i injection motorom bez benzinskog kompjutera i lambda sonde i od 15 do30 hiljada kilometara za motore sa ugrđenim LAMBDA KONTROL i SEQEUNT sistemom. 

2BEZBJEDNOST? 

Svakako pitanje koje mnoge muči. O ovom se može dosta reći. Gas je bezbjedniji od benzina 43 puta,zapaljiv u koncentrciji tek u odnosu 3:7, a benzin 1:100. Pođimo redom:

BOCA: koja se danas proizvodi i koristi za auto-gas zadovoljava stroge norme i ispituju se na pritisku od minimalno 30 bara, dok je pritisak u boci između 5 i 8 bara. Boca se pravi od čeličnog lima debljine 3-5 milimetara, a benzinski rezervoar uglavnom od plastike debljine 1 mm. Boca se steže kaiševima 30x2 mm.

MULTIVENTIL I KUTIJA MULTIVENTILA: 
multiventil se montira na bocu i reguliše tocenje i dozira ispustanje g asa prema motoru. Dozvoljava punjenje boce do 80%, jer se g as na višim temparaturama širi i pove ć ava mu se pritisak, a sigurnosni ventil se otvara i ispušta višak g asa. Multiventil prepoznaje udarac i promjenu smješe (nekontrolisano curenje) i u tom slu č aju zatvara sigurnosni ventil. Kutija multiventila hermeti č ki zatvara multiventil i kod curnja g asa ili otvaranja sigurnosnog ventila kroz dva oduška g as izlazi van automobila. 

CIJEVI: moraju biti bakarne i namjenske za gasnu instalaciju. LANDIRENZO-ove cijevi koje se ugra đ uju u servisu "GAS SISTEMA" su metanske 3x kaljene sa plasti č nom zaštitom i atestirane su na 240 bara pritiska. (obratite pažnju na cijevi koje vam se ugra đuju jedan od majstorskih trikova su cijevi od klima, to nikako ne smijete dozvoliti). 

 

USLOV ZA SIGURNOST SU ORIGINALNI URE ĐAJ , CIJEVI I CRIJEVA!!! 

3. DALI JE GAS ŠTETAN ZA MOTOR? 

Toplotni režim rada motora je niži kada motor kao pogonsko gorivo koristi TNG,motor se ne zagrijava kao na benzinu,rashladni sistem je mnogo efikasniji i ne dozvoljava njegovo pregrijavanje. Gas potpuno sagorjeva i ne stvara nikakve nus produkte poput čađi i gareži, nema korozivnih sumpornih jedinjenja ni antidetonacijonih aditiva, nema kondenzacije na karikama, nesmanjuja mazivnost uljnog filma, ne razrje đuje ulje. Rad motora je mirniji i tiši što će vožnju učiniti prijatnijom.

Gas ne samo da nije štetan za motor već će produžiti njegov vijek za 30-50%. Ulje će trajati duže 50% do potrebne zamjene, a svjećice 100% duže. 

4. U KOJA SE VOZILA MOŽE UGRADITI GAS? 

Gas se može ugarditi u skoro sva vozila. Mali je broj, svega nekoliko, benzinskih motora u koja se ne mogu konvertovati za pogon na TNG. Gas se može instalirati čak i u dizel motore, ali je ekonomski neisplativo.

5. KOJE SU VOZNE OSOBINE AUTOMOBILA NA TNG? 

Pod predpostavkom da vam je vozilo u vrlo dobrom ili odličnom stanju sa pravilno ugrađenim uređajem,kod karburator, monotronik i injection motora bez benzinskog kompjutera,snaga je manja da je to pri normalnoj vožnji neosjetno 5%-10%,a potrošnja se povećava 10%-20%.Motori sa ugrađenim LANDIRENZO-ovim LAMBDA KONTROL SISTEMOM (injection motori sa labda sondom, benzinskim kompjuterom i željeznom usisnom granom) gube do 10% snage, a potrošnja se povećava do 15%, dok vozila sa ugrađenim LANDIRENZO OMEGAS SISTEMOM gube do 5% snage motora.

6. DA LI SE OSJEĆA MIRIS GASA U AUTOMOBILU?

Kad su uređaj i instalacija pravilno ugrađena gas se ne smije osjećati u kabini automobila. Po nekad osjetimo g as iza automobila koji ga koristi kao pogonsko gorivo što ne znači da mu nekontrolisano ističe gas već da mu je nepravilno podešena smješa i da je sagorjevanje nepravilno. 

7. KAKO TO RADI? 

Gas je u boci(rezervoaru) u tečnom stanju pod pritiskom koji je 5-8 bara i koji varira u zavisnosti od vanjske temparature i količine gasa u boci.Gas pod pritiskom kroz bakarne cjevi preko gas n og elektroventila, koji ima ulogu da zatvara i otvara dovod g asa i koji u sebi ima filter za tečni gas, propušta g as do isparivača koji je ujedno i reduktor. Isparivač ima ulogu prevođenja g asa iz tečnog u gasovito stanje. S obzirom da svaka tečnost tokom procesa isparavanja oduzima toplotu od okoline isparivač se priključuje na rashladni sistem motora da bi stalno bio ugrijan. Kod vakumskih sistema važi da odatle pa na dalje prema motoru nema više pritiska. Preko usisne grane, kad motor radi, stvara se podpritisak i pomjeranjem membrane u isparivaču se dozira koliko će gasa motor uvući u usisnu granu. Mješanje gasa i vazduha se vrši u mješaču koji se nalazi na grlu karburatora ili na usisnoj grani. Mješač ima vrlo važnu ulogu, mješa gas sa vazduhom, pravi optimalnu smješu za sagorjevanje i pod optimalnim uglom ih vodi u cilindar. Svaki cilindar uvlači mješavinu gasa i vazduha koliko mu je potrebno.

U instalaciji koja se ugrađuje postoji još i elektroventil benzina, a uloga mu je da prekine dotok benzina. To se kod karburatorskih vozila vrši manuelno iz kabine preko prekidača koji je sastavni dio instalacije.

Kod motora koji su opremljeni elektronskim sistemom za ubrizgavanjem goriva ulogu elektroventila mjenja elektronski modul (modulator ili emulator). Povezuje prekidač sa benzinskim diznama i preko njega se kontroliše protok benzina. Prebacivanje kod ovih sistema sa benzina na g as je automatsko.

Kod sekvencionalnih sistema za svaki cilindar postoji brizgaljka ili dizna koja ubacuje gas na sami ulaz u cilindar i to samo onoliko koliko je cilindru potrbno. 

8. KAKO SE VOZILO PALI? 

Vozilo uvijek palite na benzin, pustite ga da malo odradi i prebacite na gas. Potrebno je par minuta da bi motor dostigao radnu temperaturu i zagrijao isparivač. 

9. ODRŽAVANjE? 

Autogasni uređaj, pod uslovom da se pridržavate uputstva servisera, zahtjeva minimalno održavanje. Gasni filter je potrebno na 10000 kilometara očistiti, a na 20000 zamjeniti. Isparivač bi se trebao servisirati na svakih 50000 pređenih kilometara.