TNG - tečni naftni gas, u svijetu poznat po akronimu LPG (Liquiefied Petrol Gas) ,predstavlja smješu propana C3H8 i butana C4H10 ,koja je uskladištena na povišenom pritisku, tako da se obe, pri normalnim uslovima komponente,nalaze u tečnom stanju.

Naziv tečni naftni gas ukazuje da se ove komponente lako kondenzuju jer na normalnoj temperaturi već pri pritiscima od 2-8 bara prelaze u tečno stanje.

TNG se dobija iz dva načina.Iz prirodnog gasa u postupcima frakcionisanja sirovog prirodnog gasa,tokom kojih se izdvaja etan,propan, butan i ostali gasovi. Drugi način je tokom primarne i sekundarne prerade nafte.

TNG je gas teži od vazduha, tako da pri curenju iz rezervoara taloži u blizini tla.U tečnom stanju TNG je upola lakši od vode. TNG je bezbojan i kao gas i kao tečnost, nema mirisa tako da mu se iz bezbjedonosnih razloga dodaje jaka aromatična supstanca koja svojim oštrim mirisom upozorova na curenje gasa.

TNG nije toksičan,ali u večim koncentracijama u vazduhu djeluje kao anestetik i čak može da prouzrokuje gušenje usljed nedostatka kiseonika.

Lako je zapaljiv, ali je za njegovo zapaljenje potrbna odgovarajuća smješa gasa i vazduha. Pri malim curenjima može doći do upaljenja,zato gdje se manipuliše gasom ne smije biti otvorenog plamena.Temperatura upaljenja iznosi 500° C .

Curenje TNG se može lako uočiti i po koncentraciji vlage na instalaciji u blizini mjesta curenja.

Posebno treba biti oprezan da TNG ne dođe u dodir sa kožom, jer će usljed intenzivnog isparavanja na koži doći do lokalnih promrzlina.

TNG je vrlo agresivan,tako da izaziva degradacije gume i plastike.Zato pri formiranju plinske instalacije se mora paziti na izbor materijala.

Jedna od najznačajnijih karakteristika TNG je visoka otpornost ka samopaljenju što znači da ima visoku oktansku vrijednost (oko 105 oktana).

Sa ekološkog aspekta TNG je vrlo pogodno gorivo.
Gotovo potpuno sagorjeva, produkti nepotpunog sagorjevanja (ugljenmonoksid, ugljikovodonici, čađ i čestice) nastaju u zanemarivim količinama. U produktima sagorjevanja dominira vodena para, a ne ugljendioksid. Snižena je emisija oksida azota,a u sastavu gasova nema olovnih i sumpornih jedinjenja.

Primjena gasa u SUS motorima ima vrlo dugu tradiciju. Šta više prvi motori sa unutrašnjim sagorjevanjem koristili su različite gasove kao pogonsko gorivo.Ali zbog poteškoća u proizvodnji, transportu i skaladištenju tečni derivati nafte preuizimaju primat.

Danas primjena TNG doživljava renesansu, zbog sve izraženije svjesti o potrebi zaštite životne sredine, ali i zbog ekonomske isplativosti.

TNG se u ovom trenutku smatra najznačajnijim alternati